ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1
Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:a. Tom’s Babycare  : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tom’s Babycare gevestigd aan de Duvelkenshoeve 30 te (5708 VS) Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58354743 , met het e-mailadres info@snoozzz.com. ;b. klant: iedere natuurlijke persoon die via de website met Tom’s Babycare een overeenkomst aangaat;c. overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de klant en Tom’s Babycare ;d. product: het product wat door Tom’s Babycare wordt geleverd;e. website: de website die wordt beheerd door Tom’s Babycare.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.2 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tom’s Babycare en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

3.2 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten en afbeeldingsfouten worden voorbehouden.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5 Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt Tom’s Babycare alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Tom’s Babycare in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Indien het product binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tom’s Babycare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 5 PRIJSWIJZIGING
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 De door Tom’s Babycare opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.2 Indien Tom’s Babycare de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, neemt Tom’s Babycare contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Tom’s Babycare  reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

6.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Tom’s Babycare en nieuw adres heeft opgegeven.

6.4 De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

6.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

ARTIKEL 7 BETALING
7.1 Voor de betaling maken we gebruik van een payment provider, welke verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de betaling.

Artikel 8 Ontbinding van de overeenkomst door de klant
8.1 De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, ongewassen en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Tom’s Babycare zal bij een dergelijke ontbinding  binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8.3 Indien de klant vragen heeft over het retourneren van producten, kan hij contact opnemen met Tom’s Babycare via:tel: +31(0)492 477606 of via e-mail: info@snoozzz.com.

ARTIKEL 9 KLACHTENREGELING
9.1 Tom’s Babycare raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.

9.2 Klachten kunnen gemeld worden bij: Tom’s Babycare via e-mail: info@snoozzz.com.  Bij de melding van een klacht dient de klant zijn ordernummer te verstrekken aan Tom’s Babycare.

9.3 Klachten worden door Tom’s Babycare binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.4 Door Tom’s Babycare als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Tom’s Babycare indien deze producten niet zijn gebruikt.

ARTIKEL 10 GARANTIE
10.1 Voor al de door Tom’s Babycare geleverde producten geldt een garantie termijn van 12 maanden.

10.2 Indien schade of gebreken aan een product zijn ontstaan door:a. normale slijtage;b. onoordeelkundig gebruik;c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;e. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen,dan kan de klant geen beroep doen op de garantie.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
In geval van overmacht is Tom’s Babycare niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Tom’s Babycare als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Tom’s Babycare, totdat alle vorderingen die Tom’s Babycare op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

12.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Tom’s Babycare geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Tom’s Babycare, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

ARTIKEL 15 KLANTENSERVICE
Voor vragen over bestellingen en dergelijke kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Tom’s Babycare. De klantenservice is bereikbaar via:tel: +31(0)492 477606 of via e-mail: info@snoozzz.com.

ARTIKEL 16 PERSOONSGEGEVENS
16.1 Tom’s Babycare draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens van de klant voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

16.2 Tom’s Babycare verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:a. het versturen van de bestelde producten;b. het beheren van een klantenbestand.

16.3 Tom’s Babycare verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

ARTIKEL 17 BEVEILIGING EN INTERNET
Tom’s Babycare treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tom’s Babycare zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de klant elektronisch kan betalen. In dat kader zal Tom’s Babycare zorgen voor een veilige webomgeving.

ARTIKEL 18 SLOTBEPALINGEN
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3 Op elke overeenkomst tussen Tom’s Babycare en de klant is Nederlands recht van toepassing